2%

Vážení hokejoví fanúšikovia !!!

Opäť, ako každý rok, máte šancu prispieť svojimi 2% resp. 3%1) z odvedených daní.

Zvážte, možnosť poskytnúť 2 %, resp. časť z Vašich odvedených daní v prospech mladých talentovaných hokejistov. S Vami budeme lepší.

Postup ako venovať 2% resp. 3%1) pre zamestnancov:


  o najneskôr 15. 2. 2020 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

  o vyzdvihnúť vo vlastnej mzdovej učtárni vyplnené tlačivo: „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.“ Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

    a. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €.

    b. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

  o Potvrdenie spolu s vyplneným tlačivom: „Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% resp. 3%1) zaplatenej dane“ priniesť (zaslať poštou) do 30. 04. 2020 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

*** Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

  o Do kolónky "Rok" (hore v tlačive Vyhlásenia) sa tento rok uvádza 2019 (zdaňovacie obdobie, za ktoré ste zaplatili daň).

  o SID je rozlišovací znak pre organizácie, ktoré majú totožné IČO (napr. rodičovské združenia združené pod Slovenskú radu rodičovských združení). Ak niektorá organizácia v Zozname prijímateľov nemá uvedený SID, tak túto kolónku v tlačive Vyhlásenie nechajte prázdnu.


Termíny pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020 a pre právnické osoby:

  · 31. 3. 2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie (FO typ: A, FO typ: B) – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
    o Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  · 30. 4. 2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.
    o Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

    o Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.


Údaje potrebné na poukázanie 2% nášmu združeniu:
Obchodné meno prijímateľa:HC ´05 Banská Bystrica
Sídlo:Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO:37997866
Právna forma:Občianske združenie

Ďakujeme

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01_2020.pdfPotvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01_2020.pdf
vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdfvyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf